Regulamin sklepu


Niniejszy Regulamin określa:

1.Postanowienia ogólne (o firmie)

2. procedurę składania zamówień i zawierania umów sprzedaży

3. zmianę i czas realizacji zamówienia,

4. prawo odstąpienia od umowy sprzedaży,

5. sposoby zapłaty ,

6. warunki dostawy towarów,

7. pozostałe prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży

8. procedurę składania reklamacji,9. zasady ochrony danych osobowych.1.POSTANOWIENIA OGÓLNE (O firmie)
Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.haibike-polska.pl zwany dalej "Sklepem Internetowym" jest Gawron Marcin, prowadzący działalność pod firmą PHU Gawron Marcin Haibike-polska z siedzibą w Karpaczu, ul. Sucha 1 , wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Karpacz pod nr 2803/06, posiadający nr NIP: 611-248-84-70 oraz nr statystyczny REGON: 020301223.
Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem witryny internetowej www.haibike-polska.pl.


2.PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY


Umieszczenie na witrynie Sklepu Internetowego określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla kupujących do składania ofert.Zamówienie zostaje złożone przez kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego za określoną tam cenę.W terminie do 24 godzin Sklep Internetowy potwierdza w formie elektronicznej złożenie zamówienia. Potwierdzenie złożenia zamówienia nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.W potwierdzeniu złożenia zamówienia, o którym mowa w pkt 3 umieszczony jest indywidualny link. Z chwilą kliknięcia linka przez kupującego następuje przyjęcie zamówienia do realizacji przez Sklep Internetowy. Z tą chwilą następuje zawarcie umowy sprzedaży.Brak potwierdzenia przez Sklep Internetowy złożenia zamówienia w terminie określonym w pkt 3, powoduje, że złożona przez kupującego oferta zawarcia umowy sprzedaży przestaje wiązać.Zamówienia może zostać złożone przez kupującego telefonicznie. Ryzyko pomyłki przy składaniu zamówienia telefonicznie obciąża kupującego.Jeśli kupujący przy składaniu zamówienia nie poda adresu poczty elektronicznej, wówczas nie otrzyma potwierdzenia złożenia zamówienia, o którym mowa w pkt 3. W takiej sytuacji Sklep Internetowy kontaktuje się z kupującym telefonicznie w celu potwierdzenia zamówienia. Jeśli w ciągu 7 dni roboczych zamówienie nie zostanie potwierdzone, złożona przez kupującego oferta zawarcia umowy sprzedaży przestaje wiązać.Czynności techniczne związane ze złożeniem zamówienia w tym wybór towaru, umieszczenie go w koszyku, wskazanie sposobu zapłaty, korygowanie błędów w zamówieniu, itp. zostały określone na stronie www.haibike-polska.pl w zakładce "Informacje", stanowiącej Załącznik do niniejszego Regulaminu.

3.ZMIANA I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA


Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu do chwili wystawienia przez Sklep Internetowy paragonu lub faktury. Dokonanie zmian jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny z Działem Obsługi Klienta lub wysłanie emaila na adres info@haibike-polska.plInformacja o dostępności towaru jest wyświetlana przy każdym produkcie. Czas realizacji zamówienia to czas, który upływa od chwili przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania kupującemu towarów określonych w zamówieniu. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.Wszystkie terminy realizacji zamówienia liczone są w dniach roboczych i nie obejmują terminu dostarczenia przesyłki kupującemu firmę kurierską.


4.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY


W terminie 10 dni od daty otrzymania towaru mają Państwo możliwość jego zwrotu bez podania przyczyny i do otrzymania pełnego zwrotu kosztów produktu.Warunkiem przyjęcia zwrotu jest dostarczenie produktu kompletnego bez widocznych śladów jego używania, w oryginalnym opakowaniu. Towary muszą zostać odesłane w oryginalnym kartonie. Do przesyłki należy dołączyć pismo informujące, że sprzęt zostaje odesłany na zasadach zwrotu, dołączyć kopie dokumentu zakupu (paragon, faktura) oraz podać dokładne dane nabywcy wraz z numerem konta bankowego, na które mają być odesłane pieniądze. Brak jakichkolwiek elementów dodatkowych w zwracanych towarach skutkuje unieważnieniem zwrotu i odesłaniem towaru do Klienta.Zwracany Towar musi zostać odesłany przez dowolną firmę kurierską z zaznaczoną opcją "możliwość sprawdzenia zawartości przed odebraniem".Zwrot wartości produktu dokonamy na Państwa rachunek bankowy lub przekazem pocztowym w terminie 14 dniNie podlegają zwrotowi koszty dostawy oraz odesłania towaru do naszej firmy.* więcej na temat zwrotu towaru zakupionego przez internet dowiesz się ze strony http://www.federacja-  konsumentow.org.pl/story.php?story=31

5.SPOSOBY ZAPŁATY ZA ZMÓWIENIE


Kupujący może wybrać następujące formy płatności:przy odbiorze (pobranie): kurier  firmy kurierskiej przynosząc przesyłkę pobiera kwotę w takiej wysokości, jaka była zatwierdzona przy składaniu zamówienia lub mniejszej, jeśli przesyłka nie zawiera wszystkich zamawianych produktów, a została wysłana na prośbę kupującego,przelew zwykły: w tej opcji kupujący przelewa pieniądze bezpośrednio na konto Sklepu Internetowego.Numer konta oraz ostateczną kwotę do przelania kupujący otrzymuje w momencie, gdy zatwierdzi forme zapłaty za towar.Towary kupione po wyżej ceny 10tys zł moga być odbierane tylko osobiście, nie wysyłamy przesyłek po wyżej takiej kwoty.Przelew za pośrednictwem serwisu Płatności.pl 


6.WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW 


Zamówiony towar jest dostarczany kupującemu w wybrany przez niego sposób: przesyłką kurierską. Możliwy jest również odbiór osobisty towaru w siedzibie przedsiębiorcy prowadzącego Sklep Internetowy, tj. przy ul. Sucha 1 58-540 Karpacz, w godzinach jej otwarcia.Paczki wysyłane przez Sklep Internetowy oklejone są taśmą .Kupujący winien zwrócić szczególną uwagę na stan paczki przy jej odbiorze: czy nie jest zniszczona, otwarta, czy nie nosi śladów otwarcia i w związku z tym nie jest oklejona jakąkolwiek przezroczystą taśmą. W takim wypadku nie należy odbierać takiej paczki i kupujący powinien niezwłocznie poinformować o tym Sklep Internetowy. Paczka zostanie ponownie wysłana po ewentualnym uzupełnieniu brakującego lub uszkodzonego towaru.W razie uszkodzenia lub zniszczenia paczki lub umieszczonego w niej towaru powinna ona zostać rozpakowana w obecności pracownika firmy kurierskiej. W razie ewentualnej niezgodności należy spisać protokół zawierający imiona i nazwiska osób sprawdzających zawartość paczki, jej zawartość i stan, w jakim dotarła. Protokół ten należy niezwłocznie przesłać do Sklepu Internetowego. Będzie on podstawą do rozpatrzenia ewentualnej reklamacji.Aktualne ceny przesyłek podane są na stronie www.haibike-polska.pl w zakładce "Informacje".Towary kupione po wyżej ceny 10tys zł moga być odbierane tylko osobiście, nie wysyłamy przesyłek po wyżej takiej kwoty.


7.POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY SPRZEDAŻY
 
Jeżeli Sklep Internetowy nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że zamówiony przez kupującego towar nie jest dostępny - powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.W wypadku gdy Sklep Internetowy nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez kupującego - może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę, informując zarazem konsumenta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sklepu Internetowego.Do zakupionego towaru dołączane są: dowód zakupu (faktura lub paragon) oraz karta gwarancyjna producenta lub dystrybutora - o ile producent lub dystrybutor udziela gwarancji. Karta gwarancyjna bez dowodu zakupu jest nieważna. W razie jego zagubienia lub zniszczenia, kupujący winien skontaktować się niezwłocznie ze Sklepem Internetowym w celu uzyskania duplikatu dowodu zakupu (dotyczy to tylko faktur, w przypadku paragonu duplikaty nie będą wydawane).Towary w dziale "Promocje" na stronie WWW Sklepu Internetowego są ograniczone ilościowo. Realizacja zamówień zawierających takie produkty odbywa się w kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów.Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż rowerów, wysyłanych kupującym w następującym stanie: rower zostaje złożony w kartonie w taki sposób, że zdjęte jest przednie koło, odkręcone pedały, skręcona w bok lub zdjęta kierownica. Rower przed wysłaniem jest włożony do specjalnego, zabezpieczającego kartonu.W razie zakupu roweru w stanie, o którym mowa wyżej kupujący zobowiązany jest do jego montażu we własnym zakresie , wg instrukcji dostarczonej z rowerem przez Sklep Internetowy. Zalecane jest wykonanie lub sprawdzenie poprawności montażu przez profesjonalny serwis rowerowy. Odpowiedzialność za szkody wywołane wadliwym montażem roweru ponosi kupujący.


8.PROCEDURA SKŁADANIA REKLAMACJI


Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa haibkie-polska.Reklamacja zostanie rozpatrzona   w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru pod adres firmy.Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta w towarze nie zużytym.W przypadku gdy towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową kupujący może żądać:w pierwszej kolejności - nieodpłatnej naprawy.jeśli naprawa jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie-towar zostanie wymieniony na nowy.


9.OCHRONA PRYWATNOŚCI I DANYCH OSOBOWYCH


Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę haibike-polska.pl danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883.Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklep haibike-polska.pl są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, korekty oraz żądania ich usunięcia.Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.


10.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.03.2010r.Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim.Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.Ceny są cenami brutto ( z VAT)


KontaktFHU Gawron Marcin
ul. Sucha 1
58-540 Karpacz

telefony:
506198421
757616150

email:
info@haibike-polska.pl

Akceptujemy płatności internetowe

Projekt i wykonanie

www.inter-page.pl